zdjecia z akcji 1

zdjecia z akcji 2

zdjecia z akcji 3

zdjecia z akcji 4

zdjecia z akcji 5

 

Dziedziny zawodu strażaka

Przyglądając się pewnym zawodom, nie zdajemy sobie sprawy, jak czasami szeroki jest zakres obowiązków danej specjalizacji. Strażak to niebezpieczny zawód, zaliczany do zawodów o wysokim stopniu ryzyka. Zawód ten ludziom głównie się kojarzy z gaszeniem pożarów. Jednak jednostki straży pożarnej wzywane są też to takich sytuacji jak likwidacja szkód o charakterze chemicznym czy akcje ratunkowe. Strażacy, którzy ukończyli kierunkowe szkoły, są kształceni w różnych specjalnościach. Ratownik wysokościowy wyspecjalizowany jest w technikach alpinistycznych. Jest to osoba, które potrafi wejść w każdy, trudno dostępny obszar aby ratować życie. Strażak ze specjalizacją techniczną to osoba, dzięki nowoczesnym urządzeniom, niesie pomoc po wypadkach samochodowych czy różnych kolizjach. Są również specjalnie przeszkoleni strażacy w ratownictwie wodnym. Pomagają w sytuacjach różnych szkód pogodowych, jak chociażby w nawiedzających w ostatnich latach Polsce powodziach. Specjalizacje związane z chemiczno – ekologicznymi sytuacjami, to pole działania dla strażaków, którzy usuwają niebezpieczne substancje. Jak widać, zawód strażaka ma wiele obliczy. Jest on niezwykle niebezpieczny dla zdrowia i życia.

Pensja strażaka

Miejsca pracy na rynku oferują swoim kandydatom różne zarobki. Stanowiska są bardzo zróżnicowane i w zależności od wykształcenia i doświadczenia są dostosowywane płace. Osoba, która decyduje się na służbę w Straży Pożarnej, na początku swojej pracy nie może liczyć na wysokie pensje. Służba zaczyna się trzyletnim okresem przygotowawczym, gdzie pracownik szkoli się i nabywa umiejętności w zakresie pożarnictwa. Początkowa pensja to pieniądze rzędu około 800 zł netto. Nie jest to duża stawka i może zniechęcać. Jednak odnosi ona skutek odwrotny. Wielu ochotników pragnie pracować w pożarnictwie ze względu na status społeczny. Są ludzie, którzy z powołania narażają swoje życie i zdrowie aby pomóc innym. Dla takich osób jak i tych których ten zawód pociąga i interesuje, powinni mieć zapewnione wyższe pensje. Jest to praca ciężka, niebezpieczna z narażeniem własnego życia. Strażacy często w wyniku niebezpiecznych akcji ulegają ciężkim wypadkom lub dochodzi do uszczerbku na ich zdrowiu. Takie pieniądze w żaden sposób nie są porównywalne to ciężkiej i bezpiecznej pracy jaką wykonują. Pensja wzrasta w toku trwania służby. Jednak w porównaniu z innymi, spokojniejszymi zawodami. nie jest wysoka.

Wiedza strażaka

Gdzie można ubiegać się o pracę, po zakończonej nauce w danej placówce? Na pewno wielu absolwentów różnych szkół zadaje sobie to pytanie. Ci, co ukończyli specjalna placówkę, kształcącą do pracy w pożarnictwie, na początku swojej kariery zawodowej też mają dylemat. Do pracy przyjmują jednostki straży pożarnej, jeśli mają aktualnie wolne etaty. Tak jak i w innych firmach pracownik, który rozpoczyna tu swą służbę, jest zatrudniony na najniższe stanowisko. W toku swojej pracy, może zajmować wyższe szczeble, po zdobyciu pewnych uprawnień. W straży obowiązkowe jest przejście trzyletniej służby przygotowawczej. Niezbędne jest uzyskanie pozytywnego wyniku szkolenia strażaka podstawowego. Jest to bardzo ważny czas to kierownictwa. Obserwują oni świeżego pracownika, sprawdzają jak sobie radzi w różnych, trudnych sytuacjach, czy potrafi działać zespołowo. To co nabyte zostało w szkołach jest bardzo potrzebne, jednak jest to wiedza teoretyczna. Praktyka jest najlepszą nauką. Tam jest możliwość zastosowania wiedzy w sytuacjach, które tego wymagają. Żadna szkoła tego nie nauczy. Rzeczywistość tak naprawdę weryfikuje wszystkie predyspozycje kandydata i ona najlepiej go egzaminuje, podczas akcji.

Przedmioty

Szkoły kształcące specjalistów mają specjalnie dopasowany program, który przygotowuje kandydatów do służby w określonych zawodach. Jest to zakres wiadomości, który ma szeroki zakres programowy. Absolwenci szkół, którzy zdobywali wiedzę w zakresie pożarnictwa uczą się wielu przydatnych w tej profesji zawodów. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie oferuje swoim kandydatom wiedzę z zakresu wiadomości o znajomości organizacji systemu ochrony przeciwpożarowej. Wiedza obejmuje także zakres Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego oraz ochrony ludności. W toku nauki kształcone są umiejętności w zakresie oceny projektów budowlanych, różnorodnych procesów które mogą wystąpić w różnych akcjach pożarniczych. Absolwent musi mieć pojęcie o analizie zagrożenia pożarowego obiektów przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej. Trakcie nauki rozwija się też wiedzę w zakresie obszarów leśnych, wsi, osiedli i różnych terenów zabudowanych. Umiejętna ocena skali zagrożeń pożarowych jak również umiejętność przeprowadzenia szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest także wliczone w zakres wiedzy jaką się przekazuje uczniowi w trakcie trwania jego nauki. Zakres przedmiotów jest szeroki.

Możliwości absolwentów

Jakie umiejętności oferują szkoły dla swoich absolwentów, po ich ukończeniu? Jeśli ktoś wybiera swoją drogę życiową w życiu w zawodzie strażaka, kandydat może trafić na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, o kierunku: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Studia inżynierskie są także oferowane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Nauka w tej szkole polega na studiach inżynierskich. Okres ich trwania to osiem semestrów. Absolwent, który zakończy naukę w tej szkole, otrzymuje tytuł inżyniera pożarnictwa. Zostaje także uzyskany stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej. Jeśli uczniowie wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce, lub mają inne predyspozycje, wyróżniające ich na tle innych uczniów, mogą na własną prośbę po 6 miesiącach nauki inżynierskiej, zostać skierowani na studia magisterskie, które trwają trzy semestry. Jest do dobra alternatywa dla uczniów, którzy bardzo dobrze sobie radzą w nauce. Po takiej szkole kandydat otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera pożarnictwa oraz stopień służbowy młodszego kapitana. Wiele absolwentów korzystało z takich alternatyw i znacznie sprawniej kontynuowało swoją dalszą naukę, w takich specjalnych placówkach.

Egzaminy

Jeśli kandydat zgłosi się do odpowiedniej placówki, przechodzi szereg różnorodnych testów i zadań. Uczelnie kształcące osoby do pracy w pożarnictwie, organizują egzaminy wstępne. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbywają się specjalistyczne badania lekarskie, stwierdzające stan zdrowia kandydatów. Szkoły organizują także testy sprawnościowe. Główne ich zadania to sprawdzenie kandydatów, czy będą w stanie pracować na wysokości. Praca strażaka z reguły odbywa się na wysokościach i umiejętność radzenia sobie w takich warunkach jest niezwykle ważna. Dodatkowym sprawdzeniem umiejętności są różne testy z zakresu: chemii, fizyki i języka obcego. Kandydaci biorą udział też w testach sprawnościowych, które dają egzaminującym obraz predyspozycji fizycznych od kandydatów. Egzamin składa się z biegu na 1000 m, biegu na 50 m, podciąganie się na drążku z nachwytem. Szkoły wykonują też testy psychologiczne, które dają egzaminującym obraz jakie predyspozycje ma, bądź jakich brakuje kandydatowi do pracy w tej służbie. Testy dla strażaka cywila to tylko rozmowa kwalifikacyjna i test oraz dostarczenie odpowiednich dokumentów z MSW i A orzekających o przydatności kandydata do służby.

Szkoły

Wiele osób, które ma marzenia o pracy w określonym miejscu zadaje sobie pytanie jaki zrobić pierwszy krok aby się tam dostać. Jeśli ktoś marzy o pracy w zawodzie strażaka, też ma kilka możliwości aby tam się dostać. Najprostszym rozwiązaniem jest ukończenie szkoły pożarniczej. Już średnie szkoły policealne oferują swój materiał programowy dla przyszłych strażaków. Ktoś kto preferuje wyższe i pełniejsze wykształcenie, może ukończyć uczelnię zwaną Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Jest to placówka, która kształci przyszłych oficerów i magistrów w zakresie pożarnictwa. Jest to szkoła dająca wysoki status i rangę. Można jednak zgłosić się do Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie i Poznaniu. Mogą się ubiegać o przyjęcie do tej szkoły osoby o średnim wykształceniu, matura nie jest obowiązkowym wymogiem. Państwowa Straż Pożarna to jednostka, która przyjmuje w swoje szranki wszystkich ochotników do odbywania służby w zawodzie strażaka. Tam mimo pewnych kryteriów, przyjmowana jest największa liczba kandydatów. Jak pokazują statystyki, ten zawód w służbie państwowej cieszy się dużą popularnością. Ochotników wciąż przybywa. Potrzeba ratowania życia i mienia ludzkiego jest duża.

Prestiż zawodu strażaka

Pewne zawody są związane z określonym statusem społecznym. Nie od dziś wiadomo, ze praca w służbach mundurowych czy w zawodach podlegających służbie państwu, cieszą się dużym uznaniem społecznym. Młodzi ludzie w młodzieńczych marzeniach, widzą się w eleganckich mundurach i w niebezpiecznych akcjach. Niektórym w dorosłym życiu, udaje się zrealizować młodzieńcze marzenia. Zawód strażaka cieszy dużym uznaniem społeczeństwa. Jest to zawód związany z ratowaniem ludzkiego życia i mienia. I mimo, że zmienia się sytuacja gospodarcza i polityczna, nie zmieniają się pozytywne opinie na temat pracy w straży. Jeśli kandydat cieszy się dobrym zdrowiem, dobrą kondycją fizyczną i ma pewne cechy charakteru, które są niezbędne do tego zajęcia, mogą ubiegać się o miejsce pracy w tym zawodzie. Niestety, mimo wielu chętnych, wiele osób nie dostaje się ze względu na stan zdrowia. Zarobki w straży nie są zbyt wysokie, jednak prestiż i uznanie tego zawodu przyciąga chętnych. I mimo tego, że nieraz strażacy ubiegają się o podwyżki, nie zrezygnują z pracy, bo jak twierdzą, chcą czuć się społeczeństwu potrzebni. Ludzie za taką postawę ich bardzo szanują i cenią za wszystko co robią dla całego społeczeństwa.

Dawniej i dziś

Historia pokazuje, jak wiele się zmienia na przestrzeni czasów. Porównując zawód strażaka, też daje się zauważyć jak wiele się pozmieniało w tym zakresie. Dziś straż dysponuje specjalistycznym sprzętem, nie tylko woda jest używana do gaszenia pożarów. Postęp techniczny daje dzisiejszym strażakom nowoczesne i dobrze wyposażone samochody, wysokie drabiny, sprzęt do utylizacji chemicznych zagrożeń i wiele innych udogodnień. Dotarcie na miejsce pożaru zajmuje przeszkolonym jednostką czasami tylko parę minut. Możliwości dotarcia do trudno dostępnych miejsc są lepsze. Dawne jednostki musiały sobie radzić z gorszym jakościowo sprzętem i mniej nowoczesnymi samochodami. Dzisiejszy strażak musi być osobą wykształconą i mieć wiele wszechstronnych umiejętności. Kiedyś do pracy w straży pożarnej ubiegało się wielu ochotników i z reguły wszyscy mogli być przyjęci. Dziś baczniejszą uwagę zwraca się na pewne predyspozycje kandydatów do przyszłej służby i ocenia się surowszymi kryteriami. Dzisiejszy strażak, to oprócz specjalisty do gaszenia pożarów, także wykwalifikowany i przeszkolony w tym zakresie ratownik. Czyni go to prawdziwym specjalistą, od bardzo trudnych akcji i niebezpiecznych sytuacji.

Cechy kandydatów

Są pewne zawody na świecie, które budzą powszechny podziw i szacunek. Są najczęściej związane z niebezpieczeństwem, możliwością zagrożenia życia i zdrowia i związany jest z ratowaniem ludzkiego mienia. Zawód strażaka odpowiada tym wymogom. Dziś strażak oddaje się służbie Państwu. Jego głównym zakresem obowiązków to gaszenie pożarów, likwidowanie różnych zagrożeń na przykład drogowych i chemicznych oraz na zapobieganiu ich skutkom. Nie każdy może zostać strażakiem. Wielu młodych ludzi zgłasza się na ochotnika, jednak muszą spełniać określone wymogi, aby zostali przyjęci do służby. Najbardziej poszukiwani są ludzie w wieku do 30 roku życia. Muszą to być ludzie sprawni fizycznie i odporni na stres. Muszą również wykazywać się takimi cechami charakteru jak odporność na stres, opanowanie, szybkość podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach. Kandydaci nie mogą mieć lęku wysokości i muszą potrafić radzić sobie w pracy na wysokości. Jednym z głównych zadań dla przyszłych kandydatów jest wejście na trzydziestometrową drabinę i zagwizdanie na niej. Bardzo ważne są te określone warunki psychofizyczne, które będzie posiadał przyszły strażak. Jest to bardzo dokładnie sprawdzane i weryfikowane.